Werkwijze van de psycholoog: In 5 stappen naar herstel en mentale fitheid

Kennismaken en verhelderen

Wanneer u als werkgever een vraag heeft over stress, burn-out of over psychische klachten bij uw medewerker, wordt uw vraag eerst telefonisch verkend en verhelderd. Het aanmelden van een medewerker gebeurt door de werkgever of vanuit de arbo-professional/bedrijfsarts. Vervolgens wordt er door de psycholoog telefonisch contact gezocht met de medewerker om het onderdeel 'Intake en Analyse' te plannen. 


Intake en Analyse (totale duur ongeveer 2 weken)

Intake & Analyse bestaat uit de meerdere onderdelen: Het intakegesprek is nodig om adequaat vast te stellen wat de kern van de hulpvraag is en welke oplossingsmogelijkheden er zijn om tot duurzaam herstel te komen. Verder bestaat het uit de afname van één of meerdere diagnostische vragenlijsten (ook wel een assessment of diagnose genoemd), gevolgd door een adviesgesprek en het opstellen van het behandelplan.

 

Intakegesprek (gespreksduur 75 minuten)
Het intakegesprek is gericht op kennismaken, het bespreken van de situatie en het in kaart brengen van hulpvraag, verwachtingen en doelen van de medewerker. Er wordt aandacht besteed aan het welbevinden, de omstandigheden (zowel werk en privé) en de wijze hoe de medewerker hiermee omgaat. Tevens worden krachtbronnen en leefstijl in kaart gebracht.
Na het intakegesprek wordt er desgewenst contact opgenomen met de leidinggevende of bedrijfsarts om de verdere werkcontext en de onderlinge doelen en verwachtingen in kaart te brengen.

 

Assessment
Het invullen van gevalideerde vragenlijsten heeft als doel om een beeld te krijgen van de werk- en leefsituatie van de medewerker, ervaren klachten en belemmeringen en de persoonlijke achtergrond. De ingevulde vragenlijsten dienen als ondersteuning voor het behandeltraject.

 

Adviesgesprek - 75 minuten
Het tweede gesprek met de medewerker waarin de resultaten uit het assessment en het behandelvoorstel inclusief het advies worden besproken en instemming wordt gevraagd. De bevindingen worden in het behandelplan vastgelegd.

 

Offerte voor de werkgever
De offerte en de startbrief worden aan de werkgever verstuurd en er wordt toestemming gevraagd voor de kosten van het behandeltraject. De kosten van de dienstverlening zijn voor de werkgever.


Wanneer de problematiek van een medewerker vraagt om een langdurende, specialistische of intensievere interventie, wordt er onmiddellijk doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.


Start van het kortdurende behandeling / preventieve traject

Wanneer de werkgever akkoord gaat met de offerte, kan de behandeling snel van start gaan. De medewerker gaat aan de slag met zijn herstel en samen werken we aan het verbeteren van zijn of haar mentale fitheid. Een psychologisch behandeltraject  is kortdurend van aard en bestaat meestal uit 5 tot 10 sessies. 

Aan het begin, tussendoor of aan het einde van de behandeling wordt, indien gewenst, de werkgever uitgenodigd voor een driegesprek met de arbeidspsycholoog en de medewerker. Hierin worden doelen en hulpvragen verder aangescherpt en wordt bekeken hoe de werkgever de medewerker kan ondersteunen.


Resultaatmeting en evaluatie

Middels vragenlijsten en een evaluatie meet de psycholoog tussentijds de voortgang van de behandeling. Hierdoor is inzichtelijk of gewenste resultaten kunnen worden behaald en er kunnen desgewenst tijdig aanpassingen worden ingezet. Bij stagnatie wordt overlegd met de bedrijfsarts en/of werkgever.


Mentaal fit en terugvalpreventie

De behandeling / het traject wordt afgesloten met een terugvalpreventie-plan: een concreet plan voor een mentaal fitte toekomst. In dit plan zijn concrete tips, adviezen en afspraken opgenomen die medewerker helpen om ook in de toekomst gezond te blijven functioneren.