Privacy Policy Psycholoog@Work

Psycholoog@Work hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en medische/vertrouwelijke informatie (hierna te noemen: uw gegevens). In deze Privacy policy wilt Psycholoog@Work heldere en transparante informatie geven over hoe Psycholoog@Work omgaat met uw gegevens.

 

Psycholoog@Work doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en medische/vertrouwelijke informatie. Psycholoog@Work houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat Psycholoog@Work in ieder geval:

  • Uw gegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type gegevens zijn beschreven in dit deze Privacy Policy;
  • Verwerking van uw gegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw gegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren

Psycholoog@Work is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Psycholoog@Work wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten, verwijzers of opdrachtgevers
Persoonsgegevens van cliënten, verwijzers of opdrachtgevers worden door Psycholoog@Work verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psycholoog@Work de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer;
– Geboortedatum;
– E-mailadres.
Ook worden er, voortvloeiend uit de aard van ons werk, medische en andere vertrouwelijke gegevens van u verkregen.
Uw persoonsgegevens en medische/vertrouwelijke informatie worden door Psycholoog@Work als onderdeel van een dossier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 15 jaar. Dit is overeenkomstig de bewaarplicht van dossiers van het Instituut van Psychologen (NIP).

 

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan Psycholoog@Work geeft, kan Psycholoog@Work aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt Psycholoog@Work gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Psycholoog@Work geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) makt Psycholoog@Work hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal Psycholoog@Work de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kan Psycholoog@Work uw gegevens delen met derden indien u hier toestemming voor geeft, bijvoorbeeld in het geval van rapportage.

 

Beveiliging
Psycholoog@Work heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld;
– Alle personen die namens Psycholoog@Work van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– We maken gebruiken van beveiligde e-mail om met verwijzers te communiceren;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens welke Psycholoog@Work van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Psycholoog@Work of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mag Psycholoog@Work uw gegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens, dan vraagt Psycholoog@Work u hierover direct contact met Psycholoog@Work op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan betreuren wij dit natuurlijk zeer. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met Psycholoog@Work op.

 

Contactgegevens
Psycholoog@Work
Poolselaan 6
4703 AA Roosendaal